Pastor B. de HaanOp 16-jarige leeftijd is Pastor Bert de Haan tot radicale bekering gekomen en werd hij actief betrokken bij het koffiebarwerk onder jongeren. Sinds 1980 is hij lid van de Nehemia Ministries te Zwijndrecht waar hij samen met zijn vrouw Henriëtte leiding gaf aan het jeugdwerk en vele jaren als oudste mee functioneerde. Na een schitterende carrière van 17 jaar in het bedrijfsleven is broeder Bert op bijzondere wijze geroepen door de Heer en heeft hij besloten in 1996 al zijn schepen achter zich te verbranden. Als fulltime-voorganger dient hij nu, met een geweldig team van leiders, de gemeente Nehemia Ministries en hij spreekt zowel in binnen- als buitenland. Zijn diepe verlangen is dat de kerk Gods heerlijkheid zal aanschouwen en een krachtig getuigenis de naties zal schudden. Br. Bert en zr. Henriëtte hebben samen 4 kinderen, 1 zoon en 3 dochters, die door Gods genade allen betrokken zijn binnen het werk van de gemeente.

Mijn getuigenis In de zomer van 1996 ben ik op wonderlijke wijze geroepen tot fulltime-voorganger. Zittend in een park ergens in Frankrijk hield ik mijn gebedstijd en aan mijn rechterzijde verscheen de tastbare heerlijkheid van God. Overweldigd door deze ervaring hoorde ik een stem uit die heerlijkheid met de vraag of ik bereid was mijn carrière op te geven. Ik was adjunct-directeur in een groot klimmaterialenbedrijf en naar de mens gesproken succesvol. Daarnaast was ik nog eigenaar van een drukkerij, reed in een Mercedes en was gezegend met een topinkomen. Op mijn vraag hoe het met mijn gezin zou gaan ontving ik liefdevol en overtuigend de tekst uit Lucas 12:24. “Let op de raven, zij zaaien niet en zij maaien niet, zij hebben geen voorraadkamer of schuur, en toch voedt God ze. Hoe ver gaat gij de vogelen te boven!” Met de woorden uit Matteüs 28:18-20 werden alle twijfels en onzekerheden weggebrand: “Mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld.”

Plotseling zag ik dat tussen de absolute autoriteit van Jezus en de toezegging van Zijn aanwezigheid al de dagen van mijn leven mijn opdracht lag: “Gaat dan henen.” Overweldigd door Zijn aanwezigheid gaf ik mij over en vroeg: “Here geef mij ter bevestiging nog een droom.” Diezelfde nacht droomde ik, maar tot op de dag van vandaag heb ik het gevoel uit mijn bed te zijn gehaald en ergens te zijn geplaatst. In een geestvervoering werd ik gebracht bij een executie. Ik zag een man met een afschuwelijk duister gelaat staan tegenover een soldaat met het geweer in de aanslag. Hij zou worden geëxecuteerd en het was een rechtvaardig oordeel. Ik keek naar het gezicht van de man en werd vervuld met ongekende bewogenheid. In zijn ogen zag ik de hel en de absolute afwezigheid van God op deze plaats. Uit mijn hart stroomden liefde en ontferming. Dit gaf mij vrijmoedigheid naar voren te treden en de soldaat te vragen iets tot de man te mogen zeggen. Ik kreeg een bepaalde tijd. Het geweer ging naar beneden en met alles wat in mij was, getuigde ik van de liefde van Jezus. Toen mijn tijd voorbij was, vroeg ik de man of hij Jezus wilde aanvaarden. Tot mijn ontsteltenis antwoordde hij met grimmig gelaat, dat hij er niets mee te maken wilde hebben. Ik moest achteruit en het geweer werd opnieuw gericht op de man met dat vreselijke gezicht. Mijn ogen waren volkomen gericht op de uitdrukking in zijn ogen, zo leeg, zo duister en zo diep

eenzaam. Toen, net voor het moment dat de kogel werd afgeschoten, begon zijn gelaat te veranderen. Zoals een autoruit begint te scheuren en in allerlei kleine stukjes uiteenvalt zag ik zijn gezicht als het ware afbrokkelen. Hij kreunde: “Oh, God hier is mijn leven.” Toen raakte de kogel zijn hart en bloedend stierf hij voor mijn ogen.

Ik werd wakker, badend in het zweet. Geschokt over de executie en de beleving van het hele moment, dreef het mij terug naar het park waar de dag ervoor de heerlijkheid van God verschenen was. Zittend op dezelfde plek riep ik tot God en direct was Hij daar weer; diezelfde heerlijkheid. Alles in mij besefte dat ik niet kon bestaan, het enige wat ik vroeg was: “Here, ik heb gebeden om een droom. U heeft mij een droom gegeven, maar wat wilt U hiermee zeggen?” Een indringende stem deed mijn hart sidderen en de woorden, die Hij sprak staan gegrift in mijn geheugen. Hij vertelde, dat de man met het grimmige gelaat de wereld was. Een rechtvaardig oordeel staat voor de deur en de tijd is kort. Toen kwam er uit de heerlijkheid van God een vinger. Het was een vurige punt die mijn hart doorboorde en de woorden die God sprak luidden: “Bert, Ik roep jou om tussenbeide te komen en Mijn woord te verkondigen. Eerst zullen velen Mij afwijzen, maar uiteindelijk zullen duizenden tot geloof komen.” Op dat moment had ik het gevoel dat al het leven uit me weg liep. Ik besefte zo diep de eeuwige liefde van God voor het verlorene. Alle waarden van het leven veranderden. Mijn carrière, Mercedes en positie hadden geen enkele waarde in het licht van de eeuwigheid. Het was stof, en door Gods roep loste het op in het diepste van mijn wezen. Alles in mij was gereed om te zeggen: “Hier ben ik Heer, alles geef ik U.”

Mijn lieve vrouw is volledig achter mij gaan staan. We hebben al onze schepen achter ons verbrand en zijn in geloof gestapt in een gemeentesituatie die niet zo aantrekkelijk was. Er was net een scheuring geweest en in de harten van velen was heel veel pijn. De financiële situatie was allesbehalve rooskleurig. Naast de lening op het gebouw stonden we in het rood voor euro € 30.000,-. Maar de Here had gesproken. Hij daagde ons uit om onze voeten op het water te zetten. Samen met mijn vrouw heb ik dat besluit genomen. Op wonderlijke wijze had God gesproken tot één van de oudsten en mede hierdoor een weg gebaand onder de broeders. Ook hij wist dat het Gods tijd was om mijn baan op te zeggen.

Het moment van mijn roeping staat gegrift in mijn geest. Het is een vuur, dat mij heeft opgewekt om altijd te gaan voor de redding van zielen. Mijn manier van kijken naar de wereld is veranderd. Ik ben bewogen en zie de betrekkelijkheid van alle dingen in het licht van de eeuwigheid.